“We shall have made such a blaze that men will remember us on the other side or the dark.”

aHR0cDovL2JpdC5seS8yVTVOa3Zr

Good luck.
Time to descend.